kezdőoldal  kezdőoldal  Az Irinyi család története  Irinyi családfák  Irinyi nemesi kellékek  Egy kis földrajz  Az Irinyi család tagjai ma  Irinyi galéria  Hires Irinyiek  Irinyi források
rinyi Tamás
(szentszéki ülnök, a teológia doktora)

 A Szatmári Püspökség címere
A Szatmári Római
Katolikus Püspökség címere
Fotó: Irinyi Gábor (Nagyvárad)

mint az teljes nevéből is kitűnik, Dr. theol. irinyi Irinyi Tamás az Irinyiek nemesi ágából származik. Ismereteink szerint az ezerkétszázas évek közepéről ismert két "első Irinyi" közül, Venczel dömösi apát után több mint hatszáz évvel később, Dr. irinyi Irinyi Tamás lesz az első jelentős egyházi tisztséget betöltő személy.

Az Irinyi család nemesi ágának tagjai a századok folyamán inkább Venczel testvére, László nyomdokain haladtak, s elsősorban katonaként vagy a közigazgatás csúcsán szolgálatot teljesítő vezetőként tűntek ki (lásd nemesi családfa).


orabeli okiratok tanulsága szerint, Irinyi Tamás 1862 augusztus 30-án született Debrecenben, irinyi Irinyi István és nyújtódi és ikafalvi Farkas Hermina négy gyermeke közül, harmadikként (lásd családfa).

Alsóbb iskoláit Nagykárolyban és Debrecenben végzi, később a Szatmári Királyi Katolikus Főgimnáziumban tanul tovább. Itt említjük meg azt az érdekességet, hogy az Irinyi család levéltárában a múlt század elején még megtalálható volt az a levél, melyben Novák Antal szatmári kananok egyenesen a szatmári püspök, Schlauch Lőrincz engedélyével ereszti haza Irinyi Tamás papnövendéket, nővére irinyi Irinyi Szeréna és kászonimpérfalvi Balási József, 1880 november 24-i esküvőjére (lásd még Érkörtvélyes oldalát).

 Irinyi Tamásra vonatkozó bejegyzés
Irinyi Tamásra vonatkozó bejegyzés részlete a püspökség vezető papjait felsoroló
"Caetalogus venerabilis cleri diaecensis szathmariensis"-ben

A gimnázium sikeres elvégzése után, 1883 október 15-én belép a papi rendbe (subdiaconus ordinatus). 1885 augusztus 30-án diakónussá avatják, s Bécsben az egyházi elitképző, Augustineum növendéke lesz. Itt évfolyamonként a monarchia valamennyi országából mindössze 20-30, már felszentelt pap tanulhatott. Az ő évfolyamában mindössze ketten voltak Magyarországról. Az itt végzők többségéből később prímási kancellár vagy akár püspök lett. 1887-ben a hittudományok doktora lesz, s visszatér Magyarországra.

Ettől kezdve elhivatottságával és tudásával mint kananok, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyét szolgálja, ahol először iktatónak nevezik ki az Egyházmegyei Hivatalba, majd 1888 január 20-tól kezdődően előbb Szentszéki helyettes jegyző, majd 1892-től Szentszéki jegyző lesz.

 A püspökség klasszicista  homlokzata
A Római Katolikus Püspökség klasszicista homlokzata
Szatmárnémeti 2010.
 A püspökség díszterme
A püspöki palota dúsan aranyozott díszterme
az egykori püspökök portréival
 A püspöki kápolna
A palota egyik büszkesége a püspöki kápolna
melynek oltára egykoron az erdődi
várkápolnában állt, s 1847 szeptember 8-án
előtte fogadott egymásnak örök hűséget
Petőfi Sándor és Szendrey Júlia
 A püspöki kápolna oltára

Az 1892-es év folyamán és 1893 tavaszán öccsével, Dr. irinyi Irinyi Tamással közösen, nagy költségen felújítják az irinyi ősi lakot és a hozzátartozó gazdasági épületeket, melyek felszentelésére 1893-ban, Szent István napján (azaz augusztus 20) nagyszabású ünnepség keretében kerül sor.

1893-tól a Szatmári Hittudományi Főiskolán teológia tanárként tevékenykedik. Napjainkban az intézmény helyén Szatmárnémetiben, a Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont működik. 1899 január 1. és 1902 december 31. között a Pázmány-Sajtó könyvkiadó igazgatója.

Művei, műfordításai (újságcikkei nélkül):
Rövid halotti beszédek. Szatmárnémeti, 1895, Pázmány-Sajtó Könyvnyomdája
Esketési beszédek. Szatmárnémeti, 1897, Pázmány-Sajtó Könyvnyomdája
Rövid halotti beszédek. II. átdolgozott kiadás. Szatmárnémeti, 1903, Pázmány-Sajtó Könyvnyomdája


Első könyve, a Rövid halotti beszédek két kiadást ért meg, s a szerző nevének feltüntetése nélkül jelent meg. A második átdolgozott kiadás címlapján szerzőként, mindössze "két áldozópap" van szerényen feltüntetve, szerzőségét irodalomtörténészek kutatásaiból ismerjük, társszerzőjének kilétét azonban továbbra is homály fedi. Mindeközben szatmári és más lapokban kisebb cikkeket, tárcacikkeket publikál, szociálpolitikai, mezőgazdasági és kertészeti témakörben.

Másik könyve, melyben német nyelvű szerzők különböző esketési alkalmakra írt prédikációit, beszédeit dolgozta át, magyar nyelven Esketési beszédek címmel 1897-ben kerül kiadásra. A könyvben valóban talán minden alkalomra találunk beszédeket, egy kis ízelítő a teljesség igénye nélkül: hit és erkölcstani beszédek, beszédek polgármester vagy más főtisztviselő esküvőjére, beszédek katonatiszt vagy akár kertész esküvőjére. Sőt a szerző abban a helyzetben is segítségünkre siet, ha mondjuk váratlanul egy aranymennyegzőre csöppenünk, s természetesen össze kell adnunk az "ifjú párt" . . .

 Szatmárnémeti Iskolaközpont
Az egykori Szatmárnémeti Hittudományi
Főiskola épülete napjainkban
 Szatmárnémeti Iskolaközpont
Román-magyar kétnyelvű tábla
az egykori Főiskola falán

gyházjogi felkészültsége elismeréseként, 1899 január 22-én az egyházmegyei bíróság Szentszéki ülnökének nevezik ki. 1900 december 15-én Zsinati vizsgáló (Examinatores synodales), azaz a különböző plébániákra pályázó papokat vizsgáztató biztos lesz, de ugyanakkor tudásával a szegények ügyvédjeként is segíti az elesetteket. 1908-ban az egyházon belül működő, a pápai előírások hagyományhű betarttatása felett őrködő Vigilantia Tanács (Consilium a Vigilantia) tagja.

Mindeközben az egyházat képviseli különböző világi testületek magas beosztású tagjaként, mint például a Szatmár vármegye törvényszéki bizottságában vagy a Szatmári Kereskedelmi és Iparbank igazgatótanácsában. Éveken át volt a szatmári Katolikus Kaszinó alelnöke, a Szatmár megyei Gazdasági Egyesület szakosztályi előadója, az Északkelet Magyarországi Hitelszövetkezetek és a Szatmár vármegyei Széchenyi Társulat igazgatótanácsának tagja.

 A szatmárnémeti székesegyház
Az a bizonyos mindent átjáró fényesség
Szatmárnémeti 2010.
 A szatmárnémeti székesegyház
A szatmárnémeti székesegyház
portikusza és két hatalmas tornya
 A szatmárnémeti székesegyház
Szent Márk és a kupola egy részlete
Fotó: Irinyi Gábor (Nagyvárad)

49 évesen váratlanul, 1911 február 27-én este, rövid szenvedés után az Úr végleg magához szólítja. A Szatmárnémeti papi ravatal után, a nemes Irinyiek nyughelyén, az irinyi kápolnában talált örök nyugalomra. 26 évig volt áldozópap, s 18 évig tanított . . .

Források, ajánlott és felhasznált irodalom:
Dr. Diós István, Viczián János szerk.: Magyar Katolikus Lexikon. Budapest, 1993. Szent István Társulat
Gulyás Pál: Magyar írók élete. Budapest, 1999. XV. kötet p. 267-268.
Schematismus Szatmáriens. Szatmárnémeti, 1909. p.13.
Ilyés Csaba szerk: A Szatmári Egyházmegye jubileumi sematizmusa. Szatmárnémeti, 2004. Szatmári Római Katolikus Püspökség
Dr. irinyi Irinyi István: Az irinyi Irinyi család levéltára. Szatmár, 1902. Pázmány-Sajtó Könyvnyomdája
A Szatmári Római Katolikus Püspökség honlapja http://www.szatmariegyhazmegye.ro/